the best Sailing Holidays in Greece | nl - en - sv

FAQ

+31 (0) 6 46 59 33 34

info@flexholidays.com

Artikel 1. Definities
In deze Voorwaarden gelden de navolgende definities:

  • Chartermaatschappij: de verhuurder van een (zeil)jacht
  • Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverlener op het gebied van reizen
  • Flexholidays, reisorganisatie, gevestigd in Nijmegen, bemiddelt bij reizen, het huren van boten en appartementen.
  • Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen de Reiziger en Flexholidays, inclusief iedere wijziging of aanvulling daarop
  • Dienstovereenkomst: iedere schriftelijke wilsovereenstemming tussen de Reiziger enerzijds en de Chartermaatschappij / Dienstverlener anderzijds, die tot stand is gekomen door de bemiddeling van Flexholidays
  • Reiziger: de wederpartij van Flexholidays bij een Overeenkomst
  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid en Flexholidays
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Flexholidays en de Reiziger.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Flexholidays zijn aanvaard. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de specifieke overeenkomst waarvoor deze is afgesproken en niet voor eventuele volgende overeenkomsten met dezelfde Reiziger.

Artikel 3. Positie van Flexholidays
1. Flexholidays handelt als (reis)agent en adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van Dienstovereenkomsten tussen de Reiziger enerzijds en een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener anderzijds.
2. Als reisagent kan Flexholidays een reservering voor de Reiziger maken bij een Chartermaatschappij en/of een andere Dienstverlener. Flexholidays brengt daarmee een Dienstovereenkomst tot stand tussen de Reiziger en de door de Reiziger gekozen Chartermaatschappij en/of andere Dienstverlener. Flexholidays is zelf geen partij bij die Dienstovereenkomst en ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uitsluitend de
chartermaatschappij en/of Dienstverlener, met wie de reiziger een Dienstovereenkomst aangaat (al dan niet na bemiddeling door Flexholidays), is verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gesloten Dienstovereenkomst.
3. Flexholidays kan de Reiziger wijzen op de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. Kiest de Reiziger ervoor om een dergelijke verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar te sluiten, dan is Flexholidays geen partij bij die overeenkomst.

Artikel 4. Verplichtingen Flexholidays
1. Flexholidays spant zich in om de door haar te verlenen werkzaamheden op het gebied van advies, informatieverstrekking en bemiddeling, zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Flexholidays garandeert evenwel geen resultaat.
2. Alle voor Flexholidays geldende (opgegeven of overeengekomen) termijnen zijn naar beste weten opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Flexholidays raakt uitsluitend in verzuim vanwege een overschrijding van een termijn na schriftelijke ingebrekestelling door de reiziger, waarbij een nadere en redelijke termijn voor oplevering wordt gesteld.

Artikel 5. Verplichtingen Reiziger
1. De Reiziger zal Flexholidays alle informatie verstrekken, die nuttig en/of noodzakelijk is voor het sluiten van een Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener (en de uitvoering daarvan) betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s). Dat betekent dat de Reiziger onder meer de navolgende informatie aan Flexholidays moet verstrekken: mobiele telefoon, e-mailadres, de persoonlijke bijzonderheden en/of lichamelijke en/of geestelijke situatie van alle meereizende personen.
2. De Reiziger draagt er zorg voor dat hij (en zijn reisgenoten) tijdig beschikken over geldige reisdocumenten en visa en dat zij voldoen aan eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied en anderszins, die nodig zijn voor de beoogde plaats van bestemming. De Reiziger is voorts zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van overige benodigde documenten, zoals bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
3. In geval de bemiddeling van de huur van een zeiljacht onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst met Fexholidays, staat de Reiziger ervoor in dat hij (of één van zijn reisgenoten) beschikt over de vereiste diploma’s / vaarbewijzen en feitelijke kennis, ervaring en kunde om het zeiljacht op een verantwoorde manier te bevaren. De Reiziger zal te allen tijde de beginselen van goed zeemanschap in acht nemen. En voor het overige zal de Reiziger (en zullen diens reisgenoten) zich strikt houden aan de met de Charteraar gesloten Dienstovereenkomst.

Artikel 6. Totstandkoming Overeenkomst met Flexholidays
1. Overeenkomsten tot bemiddeling of advies tussen Flexholidays en de Reiziger (en wijzigingen daarop) komen uitsluitend tot stand op het moment dat Flexholidays (1) deze schriftelijk heeft geaccepteerd; en/of (2) feitelijk aanvangt met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 7. Overeenkomst met Chartermaatschappij / Dienstverlener
1. De Reiziger is gebonden aan de in zijn opdracht door Flexholidays gesloten Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener. Telefonische reserveringen en/of toezeggingen per e-mail of via de website worden daarbij tevens als opdracht van de Reiziger aan Flexholidays beschouwd.
2. Het aanbod van Flexholidays is vrijblijvend en kan door Flexholidays eenzijdig worden herroepen, ook nadat het aanbod door de Reiziger is aanvaard. Voorts is NWB bevoegd om te herroepen wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten. Flexholidays is verplicht om de herroeping zo spoedig mogelijk te doen onder opgaaf van redenen. In geval van herroeping heeft de Reiziger recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
3. De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk door Flexholidays aan de Reiziger worden doorgegeven en doorberekend.
4. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen in aanbiedingen, bevestigingen en/of Dienstovereenkomsten binden Flexholidays niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
5. Flexholidays zal de voor de Reiziger bemiddelde Dienstovereenkomsten zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail of per post) aan de Reiziger bevestigen.
6. De Reiziger kan een gesloten Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener beëindigen door schriftelijke reclamering daarvan uiterlijk binnen 48 uur na verzending van de in lid [4] van dit artikel bedoelde schriftelijke bevestiging onder opgaaf van redenen. Indien de Reiziger niet (tijdig) reclameert of geen redenen opgeeft, geldt voormelde bevestiging als bewijs voor het bestaan van de Dienstovereenkomst en de inhoud daarvan (zulks uiteraard onverlet de mogelijkheid voor de Reiziger om tegenbewijs te leveren).
7. De Reiziger is zowel jegens Flexholidays als jegens de Chartermaatschappij / Dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstovereenkomst. Heeft de Reiziger tevens voor andere personen geboekt, dan zijn die andere personen voor hun aandeel in de Dienstovereenkomst mede aansprakelijk.

Artikel 8. Wijziging en/of annulering door de Reiziger
1. Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, aan Flexholidays verstrekte opdracht(en) tot het doen van reserveringen kunnen alleen op werkdagen plaatsvinden door de Reiziger. In geval van annulering is Flexholidays bevoegd om de reeds door haar in redelijkheid gemaakte kosten aan de Reiziger in rekening te brengen.
2. Indien op verzoek van de Reiziger een annulering plaatsvindt van een reeds gesloten Dienstovereenkomst met een Chartermaatschappij en/of Dienstverlener (of daarin op verzoek van de Reiziger wijzigingen worden aangebracht), dan zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening komen van de Reiziger. Dat kunnen – naast de door de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener in rekening gebrachte annulerings- of wijzigingskosten – ook zijn de kosten die Flexholidays moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

Artikel 9. Betalingen
1. Flexholidays is bevoegd om de door de Reiziger aan de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener verschuldigde bedragen (geheel of gedeeltelijk) te incasseren.
2. De Reiziger is gehouden om als aanbetaling 50% van de reissom, zoals deze is vermeld in de boekingsbevestiging, binnen 5 dagen na de totstandkoming van de Dienstovereenkomst aan Flexholidays te betalen op het door Flexholidays opgegeven rekeningnummer. De tweede (en laatste) aanbetaling dient minimaal zes weken voor aanvang van de reis te worden voldaan (dan wel – als dat later is – terstond na totstandkoming van de Dienstovereenkomst). Alle betalingen door de Reiziger vinden plaats zonder korting, opschorting en/of verrekening
3. Alle betalingen dienen te worden voldaan binnen de door Flexholidays aangegeven termijnen, bij gebreke waarvan de Reiziger van rechtswege in verzuim raakt.
4. Indien de Reiziger in verzuim is geraakt in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, dan en worden de in zijn opdracht gesloten Dienstovereenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de betrokken Chartermaatschappij en/of Dienstverlener anders voorschrijven. Flexholidays heeft het recht de aan de annulering verbonden kosten aan de Reiziger in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
5. Indien de Reiziger zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) voor rekening van de Reiziger. De buitengerechtelijke incassokosten zijn daarbij gelijk aan de bedragen als weergegeven in Rapport Voorwerk II met als minimum € 1.500,- (exclusief BTW).

Artikel 9. Beperking van aansprakelijkheid
1. Flexholidays is niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken Chartermaatschappijen en/of Dienstverleners, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Flexholidays draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden worden opgesteld of uitgegeven.
2. Voor zover Flexholidays zelf toerekenbaar te kort schiet en de Reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Flexholidays beperkt tot maximaal eenmaal de door Flexholidays aan de Reiziger gefactureerde (en door de Reiziger betaalde) reissom.
3. Flexholidays is niet aansprakelijk voor schade, die vergoed zou zijn onder gebruikelijke reis- en/of annuleringsverzekeringen (als de Reiziger een dergelijke gebruikelijke reis- en/of annuleringsverzekering gesloten zou hebben). Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is ook van toepassing in de situatie, dat de Reiziger niet een reis- en/of annuleringsverzekering heeft gesloten. Die keuze komt voor rekening en risico van de Reiziger zelf.
4. Flexholidays is ten opzichte van de Reiziger niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gemiste omzet, gemiste winst, gederfde levensvreugde, schade geleden door derden waarvoor de Reiziger en/of zijn medepassagiers aansprakelijk wordt gehouden, schade wegens het missen van aansluitingen, schade ontstaan door vertragingen, etc.
5. De aansprakelijkheid van Flexholidays voor dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. In geval geen verzekering tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Flexholidays beperkt tot een bedrag van € 10.000,=.
6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Flexholidays.
7. Mocht de dienstverlening van Flexholidays onbedoeld als reisovereenkomst als bedoeld in artikel 7:500 BW kwalificeren, dan gelden de navolgende aanvullende bepalingen:
a. De Reiziger is ten opzichte van Flexholidays gehouden om al die verplichtingen na te komen, die hij ook jegens de ingeschakelde Chartermaatschappij en/of Dienstverlener moet nakomen op grond van de met die partijen gesloten Dienstovereenkomst. De Reiziger staat er daarbij voor in dat ook zijn reisgenoten zich daaraan zullen houden. Tekortkomingen van de Reiziger en/of zijn reisgenoten jegens de Chartermaatschappij / Dienstverlener gelden als tekortkoming jegens Flexholidays.
b. Flexholidays is ten opzichte van de Reiziger tot niet meer gehouden dan het nakomen van de verplichtingen van de Chartermaatschappij en/of Dienstverlener, met wie op naam van de Reiziger een Dienstovereenkomst is gesloten.
c. In geval van een tekortkoming is de aansprakelijkheid van Flexholidays jegens de Reiziger beperkt tot het bedrag, dat de betreffende Chartermaatschappij en/of Dienstverlener aan de Reiziger onder de gesloten Dienstverleningsovereenkomst verschuldigd zou zijn.
d. In geen geval is de aansprakelijkheid van Flexholidays voor andere schade dan vermogensschade (zoals smartengeld en/of gederfd reisgenot) groter dan een bedrag gelijk aan ten hoogste éénmaal de reissom.
e. In geen geval is de aansprakelijkheid van Flexholidays voor alle overige soorten schade (met uitzondering van schade wegens dood of lichamelijk letsel) groter dan een bedrag gelijk aan driemaal de reissom.

Artikel 10. Klachten
1. De Reiziger is gehouden om eventuele klachten over de dienstverlening van Flexholidays uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de Dienstovereenkomst, waarover de klacht betrekking heeft, bij Flexholidays in te dienen, bij gebreke waarvan het recht van de Reiziger om dat later alsnog te doen, komt te vervallen.